Algemene Voorwaarden TravelAsVIP

De vennootschap onder firma TravelAsVIP (hierna: TravelAsVIP), tevens handelend onder de naam
TravelAsVIP-Kids, TravelAsVIP-City Trips en TravelAsVIP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 84273550 en is gevestigd aan van Zegwaardstraat 342 (2274VR) te Voorburg.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. TravelAsVIP reisdiensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
3. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Reisdiensten door
TravelAsVIP.
4. Kind: de minderjarige (6-16 jaar) die deelneemt aan de Diensten van TravelAsVIP.
5. Organisator: de handelaar die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met
een andere handelaar aanbiedt, of de handelaar die de gegevens van de Opdrachtgever aan een andere
handelaar verstrekt.
6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon niet in de uitoefening van beroep of bedrijf die Diensten afneemt
van TravelAsVIP op basis van de Pakketreisovereenkomst of een Overeenkomst.
7. Diensten: de diensten die TravelAsVIP aanbiedt, zijn diensten op gebied van reizen, in het bijzonder het
meereizen met minderjarige kinderen naar de bestemming naar keuze van Opdrachtgever, alsmede het
begeleiden van, naar en op de luchthaven zelf van kinderen die alleen reizen, alsmede het organiseren van
dagjes weg met kinderen inclusief vervoer en activiteit.
8. Services: TravelAsVIP kan begeleiding aanbieden bij het reizen met de minderjarige kinderen van
Opdrachtgever door het ophalen van een locatie, via het Vip centre of meeting point op de luchthaven, via
de terminal van en naar een vliegtuig aangesloten aan de gate.
9. (Pakket)reisovereenkomst: de overeenkomst inzake de gehele pakketreis, of indien de pakketreis uit
hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op
de Reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis.
10. Overeenkomst: elke Overeenkomst (waaronder de Pakketreisovereenkomst) en andere verplichtingen
tussen Opdrachtgever en TravelAsVIP, alsmede voorstellen van TravelAsVIP voor Diensten die door
TravelAsVIP aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn
geaccepteerd en uitgevoerd door TravelAsVIP waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk
geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van TravelAsVIP, elke overeenkomst
tussen TravelAsVIP en Opdrachtgever en op elke Dienst die door TravelAsVIP wordt aangeboden.
2. Voordat een Pakketreisovereenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal TravelAsVIP aan Opdrachtgever
aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten
van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat
als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
8. Op de dienstverlening van TravelAsVIP is in aanvulling op titel 7 van boek 7 (artikel 7:400 -7:413) inzake
de Overeenkomst van Opdracht, titel 7A van boek 7 (artikel 7:500 – 7:513d BW) inzake de Overeenkomst
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
9. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op gekoppelde Pakketreisarrangementen, of
losse reisdiensten die geen pakketdienst of gekoppeld reisarrangement zijn.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door TravelAsVIP gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk
in het Aanbod vermeld.
2. TravelAsVIP is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen
de opgegeven geldigheidstermijn wordt bevestigd.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende
gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken.
Indien de daadwerkelijke situatie afwijkt van de getoonde afbeeldingen en/of gegevens, zal dit
uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld zijn zodat Opdrachtgever hierover duidelijk is geïnformeerd.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Indien het aantal kinderen wat deel kan nemen aan een bepaalde Dienst gelimiteerd is, of er op andere
wijze beperkingen of voorwaarden gesteld worden aan de Opdrachtgevers, zal dit in het Aanbod
opgenomen zijn.
6. Een Aanbod van TravelAsVIP wordt samengesteld op initiatief van Opdrachtgever, onder voorbehoud
van de beschikbaarheid van diensten van derden. Een samengestelde prijsopgave verplicht TravelAsVIP
niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden (reis)diensten, alsmede alle verplichte
contractuele informatie Overeenkomstig titel 7A, afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot de Pakketreisovereenkomst. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat
Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling te maken van de betreffende reis en/of Dienst.
8. TravelAsVIP is, nadat een offerte is gemaakt, gerechtigd om deze van Opdrachtgever te herroepen en
haar prijzen te herzien indien de prijsverhoging het directe gevolg is van veranderingen in een
toegenomen prijs in brandstof of andere energiebronnen, belastingen of vergoedingen (over de in
(Pakketreis)overeenkomst genoemde reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering
van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of
aankomstbelasting in havens en op vliegvelden) en wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Ingeval van een prijsverhoging van meer dan 8% van de prijs van de pakketreis, is Opdrachtgever
gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst te beëindigen zonder betaling van een
beëindigingsvergoeding.

Artikel 4 – De reservering van een Dienst

1. Indien Opdrachtgever een opdracht in algemene zin neerlegt bij TravelAsVIP, zal TravelAsVIP
Opdrachtgever informeren en/of adviseren en eventueel een voor Opdrachtgever gewenste Dienst
reserveren. Opdrachtgever is tegenover TravelAsVIP gebonden zodra Opdrachtgever een opdracht aan
TravelAsVIP heeft verstrekt, ook als Opdrachtgever nog geen bevestiging heeft ontvangen.
2. Opdrachtgever kan slechts binnen 24 uur nadat hij de Opdrachtbevestiging heeft ontvangen, bezwaar
aantekenen of de Reisovereenkomst zonder opgave van redenen kosteloos annuleren. Bij het niet tijdig
aantekenen van bezwaar, wordt behoudens tegenbewijs de (Pakketreis)Overeenkomst geacht tot stand te
zijn gekomen en dient Opdrachtgever te voldoen aan de daarin opgenomen verplichtingen jegens zowel
de TravelAsVIP als de betreffende dienstverlener.
3. Ingevolge de Opdrachtbevestiging is Opdrachtgever verplicht om alle gegevens van hemzelf alsmede
het Kind/de kinderen te verstrekken die relevant zijn voor de uitvoering van de diensten alsmede
bijzonderheden (lichamelijke en/of geestelijke toestand) en de aanwezigheid van eventuele allergieën en
overige bijzonderheden.
4. Eventuele prijzen van gereserveerde diensten kunnen niet gegarandeerd blijven. Conform de
voorwaarden van de betreffende reisdienstverlener/aanbieder kunnen deze prijzen gewijzigd worden.
TravelAsVIP heeft hier geen invloed op. De aangepaste prijzen zullen zo spoedig mogelijk kenbaar
gemaakt worden.
5. TravelAsVIP zal ingeval van vliegvervoer de identiteit van de luchtvaartmaatschappij bekend maken,
zodra deze bekend is bij TravelAsVIP.

Artikel 5 – Totstandkoming van de (Pakketreis)Overeenkomst

1. De (Pakketreis)Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van
TravelAsVIP heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (gescand of origineel) aan TravelAsVIP te
retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Opdrachtgever dient tenminste 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam te zijn om een opdracht aan
TravelAsVIP te verstrekken.
3. Opdrachtgever is verplicht om de juiste informatie te verstrekken (ook indien hij namens meerdere
Opdrachtgevers een boeking maakt), op basis waarvan de Pakketreisovereenkomst wordt opgesteld
zoals bepaald in titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de
Pakketreisovereenkomst. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen ten
aanzien van alle (mede)Opdrachtgevers van de overeenkomst.
4. TravelAsVIP is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing
of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
5. TravelAsVIP is gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst onmiddellijk op te zeggen indien het vereiste
minimumaantal aanmeldingen niet behaald is en dit bij het betreffende Aanbod is vermeld. TravelAsVIP
zal Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren. De uiterlijke termijn waarbinnen
Opdrachtgever geïnformeerd dient te zijn is:
● twintig dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen,
● zeven dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van twee tot zes dagen,
● achtenveertig uur voor het begin van de pakketreis bij reizen van minder dan twee dagen,
● Ingeval van een maximum aantal deelnemers/Kinderen zal TravelAsVIP aangeven hoeveel
deelnemers mee kunnen gaan.
6. Voor de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst ontvangt de Opdrachtgever, voordat deze is
gebonden aan de Pakketreisovereenkomst (of een daarmee overeenstemmend aanbod)
standaardinformatie door middel van het formulier als bedoeld in bijlage 1, deel A of deel B van de
richtlijn (EU) 2015/2302 en, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis daarnaast de volgende
informatie zoals vastgelegd in artikel 7:502 BW.
7. Na de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst, doch uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt
Opdrachtgever informatie met betrekking tot de benodigde reisbescheiden (indien beschikbaar, doch
uiterlijk 24 uur voor vertrek), alsmede informatie aangaande het paspoort, formaliteiten op
gezondheidsgebied, visa en andere relevante informatie zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een reisen/of annuleringsverzekering. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van aanvullende
informatie en het up-to-date houden van deze informatie. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn
de betreffende informatie ontvangt, dient Opdrachtgever zelf contact op te nemen met TravelAsVIP.
8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om de benodigde documenten gedurende de Dienst bij zich te
hebben en/of dit voorafgaand aan de Dienst aan TravelAsVIP te verstrekken. Indien wegens het
ontbreken van de benodigde informatie van Opdrachtgever de begeleidende reis of niet, of niet geheel
kan maken, dient Opdrachtgever de kosten hiervan zelf te dragen, tenzij TravelAsVIP uitdrukkelijk voor de
betreffende documenten zou zorgen en tekortgeschoten is in zijn informatieverplichting.
9. Indien de Pakketreisovereenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke
Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de
Pakketreisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Annuleren van de Pakketreisovereenkomst

1. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen vóór aanvang van de reis. De
Opdrachtgever dient bij opzegging alle schade die TravelAsVIP ten gevolge van de opzegging lijdt met
inbegrip van reeds overeengekomen gestandaardiseerde beëindigingsvergoeding te vergoeden.
2. In de overeenkomst kunnen redelijke gestandaardiseerde beëindigingsvergoedingen worden bepaald
op basis van het tijdstip van de beëindiging/annulering van de Pakketreisovereenkomst vóór aanvang van
de reis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Als
er geen gestandaardiseerde beëindigingsvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de
beëindigingsvergoeding overeen met de prijs van de Pakketreisovereenkomst minus de
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien Opdrachtgever hierom
verzoekt, verstrekt de TravelAsVIP een verantwoording van het bedrag van de beëindigingsvergoeding.
3. Indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis,
heeft Opdrachtgever het recht de Pakketreisovereenkomst slechts vóór aanvang van de reis zonder
betaling van een beëindigingsvergoeding te beëindigen. Opdrachtgever ontvangt in een dergelijk geval
alle reeds voor de reis betaalde bedragen terug, zonder enige schadevergoeding.
4. Annulering van de Pakketreisovereenkomst gedurende de reis is niet mogelijk.
5. TravelAsVIP kan de Pakketreisovereenkomst voor aanvang van de reis annuleren indien het
minimumaantal aanmeldingen voor de reis niet behaald is, met inachtneming van twintig dagen voor het
begin van de reis indien de reis meer dan zes dagen betreft. Indien de reis twee tot zes dagen duurt, is
deze termijn zeven dagen voorafgaand aan de reis. Indien de reis minder dan twee dagen duurt, is
annulering door TravelAsVIP mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de reis.
6. Ook indien er sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die de uitvoering van de
Pakketreisovereenkomst verhinderen, is TravelAsVIP gerechtigd de Pakketreisovereenkomst te
beëindigen. Opdrachtgever zal hiervan onverwijld in kennis worden gesteld. Opdrachtgever ontvangt
reeds betaalde gelden retour, zonder enige schadevergoeding.
7. Ingeval van het annuleren van de Pakketreisovereenkomst is Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk
voor indirecte kosten aan de reis, waaronder verstaan maar niet beperkt tot de kosten van de
(reis)verzekering en eventuele inentingen en overige zaken.
8. Een annulering dient schriftelijk aan TravelAsVIP te worden doorgegeven. TravelAsVIP zal binnen één
werkdag de annulering en de annuleringskosten bevestigen.
9. TravelAsVIP heeft het recht de Pakketreisovereenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang
op te zeggen indien Opdrachtgever bij het wijzigen van een Pakketreisovereenkomst niet akkoord gaat
met een voorgesteld gelijkwaardig alternatief Aanbod. Opdrachtgever heeft in deze situatie recht op
kwijtschelding of teruggave van de reissom, of indien de reis reeds ten dele is genoten, op een teruggave
van een evenredig deel daarvan binnen 10 werkdagen.
10. De terugbetalingen op grond van het annuleren van de Pakketreisovereenkomst worden uiterlijk
binnen 14 dagen na de beëindiging van de Pakketreisovereenkomst gedaan.
11. Indien de Opdrachtgever de Pakketreisovereenkomst annuleert, is dat slechts mogelijk indien dit
schriftelijk gedaan wordt, althans per e-mail onder vermelding van annulering. De dag dat de annulering
binnenkomt geldt als de annuleringsdatum.

Artikel 7 – Wijzigen van de Pakketreisovereenkomst

1. Het wijzigen van een Pakketreisovereenkomst door Opdrachtgever is slechts mogelijk indien en voor
zover deze wijzigingen door TravelAsVIP worden goedgekeurd en doorgevoerd. Een wijziging kan slechts
schriftelijk ingediend worden.
2. Indien TravelAsVIP namens Opdrachtgever de Pakketreisovereenkomst wijzigt, kan hiervoor een
servicevergoeding van 25,- euro inclusief btw in rekening worden gebracht.
3. Elke wijziging dient telefonisch of per e-mail ingediend te worden bij TravelAsVIP. TravelAsVIP geeft
geen garantie dat de door Opdrachtgever gewenste wijziging daadwerkelijk toegepast kan worden.
TravelAsVIP zal op korte termijn na ontvangst van een wijzigingsverzoek aan Opdrachtgever schriftelijk
kenbaar maken of het verzoek uitgevoerd kan worden en indien dit mogelijk is, welke gevolgen dit heeft
voor de reissom. Opdrachtgever dient akkoord te geven op de gewijzigde Pakketreisovereenkomst.
Opdrachtgever is gehouden bij akkoord, de gewijzigde reissom te voldoen binnen de opgegeven
betalingstermijn.
4. TravelAsVIP is gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst te wijzigen indien sprake is van kleine,
onbeduidende wijzigingen en hoeft Opdrachtgever hierover niet (tijdig) in kennis te stellen. Opdrachtgever
is verplicht deze wijziging te accepteren. Ingeval van een ingrijpende wijziging doet TravelAsVIP aan
Opdrachtgever indien mogelijk, een alternatief Aanbod. Dit Aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn.
Opdrachtgever wordt tijdig geïnformeerd en heeft de mogelijkheid om de Pakketreisovereenkomst te
annuleren indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging of alternatief Aanbod. Indien de
kwaliteit of de kosten van de reis worden verminderd, ontvangt Opdrachtgever gelijktijdig een voorstel tot
verlaging van de reiskosten. Opdrachtgever dient uiterlijk binnen 24 uur in geval van spoedeisende
gevallen (of 48 uur indien de reis 14 dagen of later begint) na kennisgeving zijn beslissing door te geven
aan TravelAsVIP. Bij gebreke van een tijdige reactie wordt de wijziging automatisch als akkoord
bevonden.
5. TravelAsVIP heeft tevens het recht de Pakketreisovereenkomst te wijzigen wegens onvermijdbare
buitengewone omstandigheden. TravelAsVIP deelt deze wijziging onverwijld, doch zo spoedig mogelijk
aan Opdrachtgever mede. Vanaf 14 dagen voor vertrek deelt TravelAsVIP deze wijziging uiterlijk binnen
24 uur aan Opdrachtgever mee.
6. Opdrachtgever heeft het recht de Pakketreisovereenkomst te beëindigen, zonder betaling van een
gestandaardiseerde beëindigingsvergoeding indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor
de uitvoering van de pakketreis en TravelAsVIP deze niet binnen een door Opdrachtgever gestelde
redelijke termijn heeft verholpen.
7. Het is mogelijk dat Opdrachtgever en/of één of meerdere reizigers c.q. Kinderen uit het reisgezelschap
zich laat/laten vervangen door een ander (indeplaatsstelling). Opdrachtgever en/of de Opdrachtgever
dient TravelAsVIP hiervan uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek te informeren, dan wel zo tijdig dat de
benodigde handelingen en formaliteiten nog door TravelAsVIP kunnen worden verricht. TravelAsVIP zal
de indeplaatsstelling accepteren indien de betreffende persoon aan de door TravelAsVIP in het kader van
de Pakketreisovereenkomst toepasselijke voorwaarden voldoet, alsmede aan de (algemene)
voorwaarden van de betreffende (toe)leveranciers en/of dienstverleners. Ongeacht of het aantal
Opdrachtgevers van het reisgezelschap minder wordt, blijven de oorspronkelijke Opdrachtgever en de
vervangende Opdrachtgever gezamenlijk en ieder elk afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de overeengekomen reissom en eventuele bijkomende kosten die voortvloeien uit de
indeplaatsstelling. TravelAsVIP stelt degene die de Pakketreisovereenkomst overdraagt in kennis van de
werkelijke kosten van de indeplaatsstelling.

Artikel 8 – Duur van de Pakketreisovereenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en TravelAsVIP een Pakketreisovereenkomst is afgesloten,
is de duur van deze Pakketreisovereenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
2. Zowel Opdrachtgever als TravelAsVIP kan de Pakketreisovereenkomst ontbinden op grond van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Pakketreisovereenkomst indien de andere partij
schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn
verplichtingen en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en
medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Pakketreisovereenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever
onverlet indien TravelAsVIP ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft
geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

Artikel 9 – Uitvoering van de dienstverlening

1. TravelAsVIP zal zich inspannen om de overeengekomen Reisdienst met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. TravelAsVIP staat
in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Reisdiensten worden uitgevoerd op
basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen
welke uitvoerig is beschreven. Indien een onderdeel niet conform afspraak uitgevoerd kan worden, zal
TravelAsVIP zoveel mogelijk zorg dragen voor de uitvoering van deze afspraken, tenzij dat in redelijkheid
niet gevergd kan worden van TravelAsVIP in verband met hoge kosten.
2. De Pakketreisovereenkomst op basis waarvan TravelAsVIP de Diensten uitvoert, is leidend voor de
omvang en de reikwijdte van de dienstverlening.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door TravelAsVIP
aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. TravelAsVIP heeft het recht haar dienstverlening en
haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten en Services is TravelAsVIP niet verplicht of gehouden om de
aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de
overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren
voor TravelAsVIP, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende
kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. TravelAsVIP is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten en Services naar eigen inzicht derden
in te schakelen.
6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de
informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning.
Nimmer is TravelAsVIP aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of
oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet
in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking
verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door TravelAsVIP of er door andere
omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft
TravelAsVIP recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende
kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en
risico van Opdrachtgever.
7. Ten aanzien van de reisdiensten gelden de hiernavolgende aanvullende bepalingen:
● In geval van een gebrekkige uitvoering van de Pakketreisovereenkomst is Opdrachtgever verplicht
TravelAsVIP hier onverwijld van op de hoogte te stellen, zodat zij tijdig de nodige maatregelen
kan treffen om het gebrek te verhelpen.
● Indien een deel van de overeengekomen Diensten niet meer nagekomen kan worden, zal
TravelAsVIP met een gelijkwaardig kwalitatief alternatief komen, zonder hiervoor extra kosten in
rekening te brengen. Ingeval geen alternatieven mogelijk zijn, kan Opdrachtgever een
prijsverlaging aangeboden krijgen. Opdrachtgever is niet verplicht het alternatief te accepteren.
Ook kan Opdrachtgever eventueel zelf een tekortkoming verhelpen.
● Opdrachtgever heeft het recht om de Pakketreisovereenkomst kosteloos op te zeggen indien de
tekortkoming niet binnen een redelijke termijn is verholpen. Opdrachtgever heeft alsdan recht op
een prijsvermindering en gelijkwaardig vervoer om de terugreis te maken.
● Opdrachtgever is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn gedragingen gedurende de uitvoering van
de Pakketreisovereenkomst. Opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor de gedragingen
van zijn/haar Kind.

Artikel 10 – Services / reisbegeleiding

1. Opdrachtgever is gehouden tot het verstrekken van een schriftelijke volmacht (ondertekend door beide
ouders) waarmee TravelAsVIP het Kind van Opdrachtgever kan begeleiden tijdens een reis. Indien de
volmacht niet tijdig is verstrekt, en/of niet volledig is ingevuld, kan TravelAsVIP geen aanvang maken met
de uitvoering van de Diensten.
2. Alvorens de Services worden geaccepteerd, zal TravelAsVIP eerst een kennismakingsgesprek voeren
met Opdrachtgever en het Kind. Indien en voor zover uit het gesprek geen klik blijkt, of TravelAsVIP op
een andere wijze merkt dat er geen match is, zal TravelAsVIP geen Diensten verlenen aan Opdrachtgever.
Opdrachtgever dient TravelAsVIP tevens via zoom (of andere digitale wijze) kennis laten maken met de
begeleiders op de betreffende locatie die het Kind zullen ontvangen.
3. De begeleiding bestaat, tenzij anders overeengekomen, uit het ophalen van het Kind op de aangegeven
locatie, het begeleiden op het vliegveld en tijdens de vliegreis, het begeleiden van het Kind met vervoer
naar de eind locatie, en/of het boeken van een extra overnachting indien dit nodig blijkt te zijn.
TravelAsVIP zal het Kind slechts overhandigen aan de overeengekomen begeleiders op de betreffende
locatie indien de begeleiders zich kunnen legitimeren, en uit de reactie van het Kind blijkt dat het Kind zich
veilig voelt. Indien de begeleiders zich niet kunnen identificeren, en/of het Kind niet goed reageert op de
begeleiders ter plaatse, zal TravelAsVIP het Kind weer terugnemen naar Nederland. Eventuele
kosten/schades voortvloeiend uit deze situatie komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 – Deelname aan uitjes

1. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot de
activiteit ten aanzien van Deelnemers c.q. kinderen. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van de
activiteit, aan TravelAsVIP aan te geven indien deelnemer c.q. kind last heeft van blessures en/of
medicijnen gebruikt waardoor de deelnemer c.q. kind niet op normale wijze deel kan nemen.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig
doorgeven van deze informatie.
2. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico en
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is TravelAsVIP gerechtigd
om Opdrachtgever de toegang tot de diensten van TravelAsVIP voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De
huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever en zijn te allen tijde in te zien op
de website.
4. Deelnemer dient passende kleding te dragen die vies mogen worden. Indien Opdrachtgever c.q.
Deelnemer dit nalaat, is Opdrachtgever hier zelf verantwoordelijk voor eventuele beschadiging van de
kleding.
5. Opdrachtnemer dient tevens rekening te houden met slechte weersomstandigheden zoals regen. De
activiteit zal in een dergelijke situatie doorgaan, tenzij er sprake is van code oranje. Indien er sprake is van
code oranje wordt het gevaarlijk en last TravelAsVIP de activiteit af. De weercodes worden vanaf twee
dagen van tevoren gegeven. Indien de activiteit niet door kan gaan door slechte weersomstandigheden,
zal TravelAsVIP een vervangende activiteit regelen. Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat, zal
TravelAsVIP in overleg met Opdrachtgever de activiteit verplaatsen naar een ander moment.
6. TravelAsVIP is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke)
eigendommen in en rondom de locatie van TravelAsVIP.
7. Opdrachtgever dient voor aanvang van de Dienst akkoord te gaan met de activiteiten. Ook is
TravelAsVIP niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname Diensten en/of
ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. het Kind vindt plaats op eigen risico en
verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuze
die hij/zij maakt om deel te nemen aan de Dienst. In geval van deelname door mindervalide personen
dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor
passende begeleiding. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan de Dienst kenbaar
gemaakt te worden aan TravelAsVIP. TravelAsVIP is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade
hieruit voortvloeiende.

Artikel 12 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door TravelAsVIP verzochte informatie (waaronder een uittreksel van
het geboorteregister in verband met de reisbegeleiding) alsmede relevante bijlagen en aanverwante
informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te
verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Pakketreisovereenkomst. Bij
gebreke hiervan kan het voorkomen dat TravelAsVIP niet in staat is een volledige uitvoering en/of
oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te
allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. TravelAsVIP is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te
controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de
tijd is veranderd, noch is TravelAsVIP verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie
die door TravelAsVIP voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de
Pakketreisovereenkomst.
3. TravelAsVIP kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst, verzoeken om
aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is TravelAsVIP gerechtigd om haar werkzaamheden op te
schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige
schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde
omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend
is geworden, kenbaar te maken aan TravelAsVIP.
4. Elke Opdrachtgever is zelfstandig verantwoordelijk voor zijn of haar gedragingen tijdens deelname aan
een reis of activiteit.

Artikel 13 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst blijkt dat de Pakketreisovereenkomst
aangepast en/of aangevuld dient te worden of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden
nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om
deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. TravelAsVIP is niet
verplicht om aan dit verzoek te voldoen. TravelAsVIP kan daarnaast van Opdrachtgever verlangen dat
daarvoor een aparte Pakketreisovereenkomst wordt gesloten.
2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het
uitvoeren van die Diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen
worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is TravelAsVIP gerechtigd om deze kosten, na overleg met
Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
3. Indien in de Pakketreisovereenkomst een wijziging uitgevoerd dient te worden waarvan de oorzaak van
de wijziging aan TravelAsVIP kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van
Opdrachtgever voor rekening van TravelAsVIP. Indien de oorzaak van de wijziging aan Opdrachtgever kan
worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Opdrachtgever. Indien de
oorzaak van de wijziging noch aan Opdrachtgever noch aan TravelAsVIP toegerekend kan worden, dragen
partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 14 – Prijzen en betaling

1. Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt TravelAsVIP gebruik
van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina
Bij elk (reis)aanbod van TravelAsVIP wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO
Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke
voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant
(www.sto-garant.nl/downloads).
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet
aan TravelAsVIP, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo
Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na
afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van TravelAsVIP
niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de
garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt
(www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
2. Bij het tot stand komen van een boeking die niet onder de garantie van STO-Garant valt
dient Opdrachtgever direct een (aan)betaling van ten hoogste 50% van de totale overeengekomen
reissom te voldoen.
3. Opdrachtgever dient het restant van de reissom uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek aan
TravelAsVIP te voldoen. Indien tijdige betaling uitblijft ontvangt Opdrachtgever een
betalingsherinnering, waarin Opdrachtgever een termijn van 14 dagen wordt gesteld om de
betaling alsnog te voldoen. Opdrachtgever kan het bedrag onder bijzondere omstandigheden
in nader vast te stellen termijnen betalen indien dit expliciet is overeengekomen met TravelAsVIP.
4. Opdrachtgever is tevens gehouden om een bijdrage voor het STO garantiefonds te betalen
van €12,- euro per boeking.
5. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Opdrachtgever
betaald te zijn alvorens TravelAsVIP een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden. Bij niet tijdige
betaling van de aanbetaling, ontvangt Opdrachtgever een betalingsherinnering. Bij gebreke van een
betaling, treedt het incassobeleid in werking. Prijsstijgingen en veranderende beschikbaarheid van de
Diensten en/of activiteiten kunnen van toepassing zijn indien Opdrachtgever op een later moment de
betaling verricht.
6. Indien sprake is van een betaling in termijnen van Opdrachtgever is TravelAsVIP gerechtigd om de
geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Pakketreisovereenkomst
schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
7. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is TravelAsVIP
gerechtigd om de Pakketreisovereenkomst per direct te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige
schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde gelden.
8. Indien de Opdrachtgever de Pakketreisovereenkomst annuleert voor het begin van de pakketreis,
worden de hiernavolgende standaard beëindigingsvergoeding in rekening gebracht. Deze
beëindigingsvergoeding is maximaal eenmaal de reissom (exclusief de reserveringskosten,
verzekeringspremies en bijdrage calamiteitenfonds).
De standaard beëindigingsvergoeding is opgebouwd conform de volgende staffel:
● Bij annulering tot 60 kalenderdagen (exclusief) vóór het begin van de pakketreis: 10% van de
reissom;
● Bij annulering tot 45 kalenderdagen (exclusief) vóór het begin van de pakketreis: 35% van de
reissom;
● Bij annulering tot 30 kalenderdagen (exclusief) vóór het begin van de pakketreis: 50% van de
reissom;
● Bij annulering tot 14 kalenderdagen (exclusief) vóór het begin van de pakketreis: 75% van de
reissom;
● Bij annulering tot 7 kalenderdagen (exclusief) vóór het begin van de pakketreis: 90% van de
reissom;
● Bij annulering op de dag van vertrek of later: 100% van de reissom.
9. Indien de Pakketreisovereenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet, kunnen de prijzen na het
sluiten van de Pakketreisovereenkomst worden verhoogd conform artikel 7:507 BW.
TravelAsVIP stelt Opdrachtgever uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de reis schriftelijk op de
hoogte van een eventuele prijsverhoging.
10. Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de prijs van de Pakketreisovereenkomst bedraagt, kan
Opdrachtgever, zijnde een consument, binnen een door TravelAsVIP bepaalde redelijke termijn de
voorgestelde wijziging aanvaarden of de Pakketreisovereenkomst beëindigen zonder betaling van de in
artikel 6, derde lid van deze Pakketreisovereenkomst genoemde beëindigingsvergoeding.
11. In geval van een beëindiging van de Pakketreisovereenkomst ten gevolge van een prijsverhoging van
meer dan 8%, en Opdrachtgever geen gelijkwaardig alternatief Aanbod aanvaardt, betaalt TravelAsVIP
alle door of namens Opdrachtgever betaalde bedragen onverwijld en in elk geval uiterlijk 10 werkdagen
nadat de Pakketreisovereenkomst is beëindigd aan Opdrachtgever terug.
12. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
13. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door
TravelAsVIP ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
14. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een
voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang
wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
15. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting,
tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 15 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor
gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim.
2. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een nadere schriftelijke herinnering ontvangen met het
verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen en wordt zij
geïnformeerd over de gevolgen van het intreden van het verzuim. Indien Opdrachtgever niet alsnog
betaalt, is Opdrachtgever in verzuim.
3. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal TravelAsVIP zonder nadere ingebrekestelling
recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en
vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit
het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
4. Indien TravelAsVIP meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn,
komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten,
databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst gebruikt,
gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de
beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 17 – Informatieverplichting, hulp en bijstand bij reisdiensten

1. TravelAsVIP verplicht zich ertoe te voldoen aan het verstrekken van voorgeschreven
standaardinformatie (de voornaamste kenmerken van de reisdiensten) overeenkomstig artikel 7:502 jo
7:504 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Indien TravelAsVIP geen of onjuiste informatie verstrekt, zijn de bepalingen van titel 7A van boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de overeenkomst van toepassing. In het bijzonder gaat het om
de bepalingen aangaande de uitvoering van de pakketreis, klachtenregeling, verplichtingen van hulp en
bijstand, opzeggingsmogelijkheden en indeplaatsstelling.
3. Indien TravelAsVIP een gekoppeld reisarrangement faciliteert, wijst TravelAsVIP de Opdrachtgever
(voor de totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst) erop dat Opdrachtgever geen aanspraak
maakt op rechten welke uitsluitend van toepassing zijn op de pakketreizen uit hoofde van de wet en de
betreffende dienstverlener die enkel en alleen verantwoordelijk is voor een juiste contractuele uitvoering
van zijn eigen diensten.
4. Indien Opdrachtgever en/of diens reisgenootschap hulp of bijstand nodig heeft, zal TravelAsVIP
informatie verstrekken over plaatselijke autoriteiten, medische diensten en consulaire bijstand, alsmede
de Opdrachtgevers helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve
reisarrangementen. Indien hulp of bijstand nodig is ten gevolge van opzet of nalatigheid van
Opdrachtgever en/of het reisgezelschap is TravelAsVIP gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te
brengen bij Opdrachtgever.
5. Indien ten gevolge van overmacht de terugreis (vervoer) niet op de overeengekomen datum uitgevoerd
kan worden, zal TravelAsVIP de kosten van de accommodatie voor ten hoogste drie overnachtingen per
Opdrachtgever vergoeden. Bovengenoemde kostenbeperking is niet van toepassing op mindervalide
personen en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die
specifieke medische bijstand behoeven, mits TravelAsVIP ten minste 48 uur voor het begin van de
pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

Artikel 18 – Reisbescheiden

1. De benodigde reisbescheiden worden uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek aan Opdrachtgever
verstrekt, tenzij dit redelijkerwijs niet van TravelAsVIP gevergd kan worden.
2. Opdrachtgever ontvangt bij boeking direct een bewijs van de boeking van de verschillende onderdelen
van de Pakketreisovereenkomst.
3. Indien Opdrachtgever uiterlijk 3 werkdagen voor de dag van vertrek nog geen (complete)
reisbescheiden ontvangen heeft, meldt Opdrachtgever dit onverwijld bij TravelAsVIP.
4. Opdrachtgever dient de reisbescheiden na ontvangst direct zorgvuldig te controleren op fouten en bij
eventuele fouten direct contact op te nemen met TravelAsVIP.

Artikel 19 – Bescherming bij insolventie

TravelAsVIP is aangesloten bij STO Garant in verband met bescherming voor insolventie.

Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt TravelAsVIP gebruik van STO Garant. U
kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie
over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Artikel 20 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. TravelAsVIP gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en de Opdrachtgevers
en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal TravelAsVIP de
betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van
een (Reis)dienst van TravelAsVIP verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud
van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader
vrijwaart Opdrachtgever TravelAsVIP tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze
gegevens of de uitvoering van de Pakketreisovereenkomst.
3. Indien TravelAsVIP op grond van de Pakketreisovereenkomst dient te voorzien in beveiliging van
informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau
dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden
kosten, niet onredelijk is.
4. TravelAsVIP kan nadat Opdrachtgever daartoe toestemming heeft verleend, een of meerdere foto’s van
de reis en/of diens recensie plaatsen op bijvoorbeeld de website en/of social mediakanalen van
TravelAsVIP.

Artikel 21 – Opschorting en ontbinding

1. TravelAsVIP is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra
Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Pakketreisovereenkomst voortvloeiende
verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan
Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. TravelAsVIP is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in
welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar Diensten.
2. Alle Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van (gewichtige) onvoorziene omstandigheden,
zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden en/of plaatselijke omstandigheden die de uitvoering
van de Diensten verhinderen of beperken. Ingeval van onvoorziene c.q. onveilige omstandigheden die
afgelasting of uitsluitingen van de Dienst tot gevolg hebben, is TravelAsVIP gerechtigd om een Dienst niet
uit te voeren en een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
3. TravelAsVIP is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het
tijdelijk opschorten van haar Diensten. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de
betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde Diensten.

Artikel 22 – Overmacht

1. TravelAsVIP is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
verplichtingen op grond van de Pakketreisovereenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van TravelAsVIP wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i)
overmacht van toeleveranciers van TravelAsVIP , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen
van toeleveranciers, (iii) onvoorziene wijzigingen van diensten van Dienstverleners (iv) gebrekkigheid van
zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (v) overheidsmaatregelen, (vi)
elektriciteitsstoring, (vii) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld
door: cybercriminaliteit en hacking), (viii) natuurrampen, (ix) oorlog en terroristische aanslagen, (x)
algemene vervoersproblemen, (xi) stakingen, afgelasting en/of uitsluitingen en (xii) overige situaties die
naar het oordeel van TravelAsVIP buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar
verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. TravelAsVIP is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van een verplichting wegens onvoorziene
omstandigheden die is toe te rekenen aan de Opdrachtgever of een derde niet zijnde een hulppersoon van
TravelAsVIP.
4. TravelAsVIP is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de sneeuwzekerheid op de betreffende reislocatie.
Voor zover de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van aanvullende Service die afhankelijk zijn gesteld
van sneeuwzekerheid, wordt aangesloten bij de voorwaarden van de door TravelAsVIP ingeschakelde
derde betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering van de Service. De Opdrachtgever ontvangt een
vergoeding naar rato vast te stellen. De vergoeding is afhankelijk van de volbrenging van de opdracht, het
door de Opdrachtgever geleden nadeel en de eventueel door TravelAsVIP gemaakte besparingen doordat
de betreffende Service gedeeltelijk of geheel niet heeft kunnen plaatsvinden.

Artikel 23 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van (Reis)diensten en/of uitvoeren van opdrachten door TravelAsVIP leidt tot
aansprakelijkheid van TravelAsVIP, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de waarde van
de reissom tenzij sprake is van opzet of nalatig handelen van TravelAsVIP, of persoonlijk letsel van de
Opdrachtgever (anders dan toe te rekenen aan de Opdrachtgever zelf zoals bepaald in lid 4 van dit
artikel).
2. TravelAsVIP is niet aansprakelijk voor algemene informatie in foto’s, folders en ander
promotiemateriaal of informatie van (gelinkte) websites zover dit niet door haarzelf is opgesteld maar
door derden.
3. TravelAsVIP is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van Opdrachtgever.
4. In het bijzonder is TravelAsVIP niet aansprakelijk voor omstandigheden die toe te rekenen zijn aan
Opdrachtgever of de Opdrachtgever zelf. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het negeren
van instructies en/of waarschuwingen, roekeloos of verkeerd handelen, deelnemen onder invloed van
alcohol, drugs of medicijnen, alsmede voor enige blessures of ander letsel opgelopen gedurende de reis.
5.. Schade aan kleding of andere eigendommen van Opdrachtgever veroorzaakt door derden (niet zijnde
hulppersonen in de zin van art. 6:76 BW, die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de
Pakketreisovereenkomst), is eveneens uitgesloten van aansprakelijkheid van TravelAsVIP.
6. TravelAsVIP is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de
website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
7. TravelAsVIP staat niet in voor een tijdige ontvangst van de e-mail. Opdrachtgever heeft een
zelfstandige verplichting om haar e-mail tijdig in de gaten te houden indien Opdrachtgever digitaal
informatie aangeleverd krijgt. TravelAsVIP zal hierbij rekening houden met de toepasselijke wettelijke
termijnen.
8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie met
betrekking tot de (reserverings-)opdracht. TravelAsVIP sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor
(gevolg)schade ten gevolge van het uitvoeren van de opdracht op basis van door Opdrachtgever foutief
verstrekte informatie.
9. In geval van non-conformiteit heeft de Opdrachtgever recht op een passende prijsverlaging voor iedere
periode waarin er sprake was van non-conformiteit, tenzij de non conformiteit aan de Opdrachtgever is
toe te rekenen. De Opdrachtgever heeft recht op passende schadevergoeding voor alle schade die de
Opdrachtgever oploopt als gevolg van non-conformiteit tenzij de non-conformiteit te wijten aan de
Opdrachtgever, een derde (die niet betrokken is bij de uitvoering van de in de Pakketreisovereenkomst
begrepen reisdiensten en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen) of sprake is van
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van TravelAsVIP vervallen
indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij TravelAsVIP binnen een jaar nadat
Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken
baseert.

Artikel 24 – Geheimhouding

1. TravelAsVIP en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet
tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke
informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds
openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de
Pakketreisovereenkomst bij Opdrachtgever aan TravelAsVIP bekend gemaakt is en/of op andere wijze
door TravelAsVIP is verkregen.
2. Indien TravelAsVIP op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de
vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te
verstrekken en TravelAsVIP zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is TravelAsVIP niet
gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de
Pakketreisovereenkomst.
3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen,
adviezen of producties die door TravelAsVIP aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming
van TravelAsVIP vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.
Opdrachtgever zal TravelAsVIP vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het
vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van TravelAsVIP is verspreid.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen TravelAsVIP en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen
derden op.

Artikel 25 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan TravelAsVIP verstrekt in het kader van de
Pakketreisovereenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor
verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart TravelAsVIP van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig
nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart TravelAsVIP voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van
de Pakketreisovereenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan TravelAsVIP
verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde (reis)documenten,
zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of waar toegestaan, een identiteitskaart en de
eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
6. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om, voor zover de Pakketreisovereenkomst de
aankoop van zaken die aan bepaalde data en (aanvangs-)tijdstippen gebonden zijn, omvat, deze in acht te
nemen, te controleren op juistheid en tijdig voor het vermelde aanvangstijdstip op de betreffende data op
de betreffende locatie aanwezig te zijn.

Artikel 26 – Melding klachten tijdens de reis

1. Indien Opdrachtgever tijdens de reis een tekortkoming in de uitvoering van zijn
Pakketreisovereenkomst ervaart, dient Opdrachtgever dit direct te melden aan TravelAsVIP.
Opdrachtgever dient hiervoor zo spoedig mogelijk tijdens de reis het daarvoor bestemde noodnummer
van TravelAsVIP te bellen. Hiermee stelt Opdrachtgever TravelAsVIP in staat om het probleem, zo
mogelijk ter plekke en direct, op te lossen.
2. Indien Opdrachtgever niet aan de in het vorige lid opgenomen meldingsplicht tijdens de reis voldoet en
TravelAsVIP daardoor niet in staat stelt om de tekortkoming in de uitvoering van de
Pakketreisovereenkomst ter plekke en direct, althans binnen een redelijke termijn op te lossen, zal het
eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
3. TravelAsVIP zorgt voor duidelijke informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen
procedure, contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen en zal eventuele communicatiekosten
aan Opdrachtgever vergoeden, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet gemaakt hadden hoeven te worden.

Artikel 27 – Overige klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van TravelAsVIP of anderszins klachten heeft
over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te
melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@travelasvip.nl met als
onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil TravelAsVIP de
klacht in behandeling kunnen nemen.
3. TravelAsVIP zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht
inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 28 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen TravelAsVIP en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. TravelAsVIP heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op
de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Pakketreisovereenkomst tussen TravelAsVIP
en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag (locatie Den
Haag) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Voorburg, december 2021