Privacy Statement TravelAsVIP

Dit is het privacy statement van de vennootschap onder firma TravelAsVIP, (tevens handelend onder de
namen TravelAsVIP-Kids, TravelAsVIP-Kidsdayout, TravelAsVIP-Eventservices) hierna: TravelAsVIP.
TravelAsVIP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84273550 en is gevestigd aan
de van Zegwaardstraat 342 (2274VR) te Voorburg. In dit document wordt uitgelegd hoe TravelAsVIP
omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens
betracht TravelAsVIP de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van TravelAsVIP, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens
aan TravelAsVIP, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder
persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

TravelAsVIP verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
● Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatie gegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
● Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;
● Afwijkend afleveradres;
● Financiële gegevens;
● Gegevens van uw paspoort e.d.;
● Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door TravelAsVIP verwerkt worden, hebben ten doel om:
● contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de
uitvoering daarvan;
● haar diensten te kunnen uitvoeren;
● haar dienstverlening te verbeteren;
● betalingen te kunnen verrichten;
● wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
● marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website
door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
● nieuwsbrieven te kunnen versturen;
● met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor
zover dit noodzakelijk is.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:
(i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van TravelAsVIP worden
persoonsgegevens verwerkt. TravelAsVIP verwerkt uitsluitend gegevens die TravelAsVIP noodzakelijk
acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die
zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze
gegevens is de overeenkomst die u met TravelAsVIP bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens
van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.travelasavip.nl indien u hiervoor
toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De
diensten die TravelAsVIP biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig
uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw
expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door TravelAsVIP verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en
regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden
de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden
niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

TravelAsVIP deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen
persoonsgegevens verkocht. Op TravelAsVIP kan een wettelijke verplichting rusten om
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden
hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden
zijn:
● De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
● De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
● Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
● Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

TravelAsVIP neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande,
rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context
en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten
en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken
van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan
belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u
hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten
tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw
gegevens.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. TravelAsVIP behoudt zich het recht voor
te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of
gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of
onvolledig zijn. TravelAsVIP aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is
ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel
voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen
geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom
van TravelAsVIP voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

TravelAsVIP maakt gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers
efficiënter te maken. TravelAsVIP mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies
strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming
nodig. TravelAsVIP raadt u aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid
van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die TravelAsVIP gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen
toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw
browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website
bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen
worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatst TravelAsVIP ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruikt
TravelAsVIP om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online
gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om
advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van TravelAsVIP worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google
Analytics. Dit houdt in dat TravelAsVIP informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon.
TravelAsVIP houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk
verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Gebruik social media

TravelAsVIP maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige
cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden
wordt bedoeld Google Analytics en social media (o.a. LinkedIn, Instagram en Facebook). Op het gebruik
van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van
toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie
geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website
deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee
verzamelen, verwijst TravelAsVIP u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u
toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de
website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle
cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor
moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy
instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze
website zijn verbonden. TravelAsVIP kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. TravelAsVIP raadt u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
● Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de
verwerking daarvan.
● Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
● Recht op gegevens wissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende
persoonsgegevens te verkrijgen.
● Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Neem hiervoor contact op met TravelAsVIP.
● Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft
aan TravelAsVIP, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen om
deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan
TravelAsVIP ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te
dragen.
● Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband
houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. TravelAsVIP staakt
de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde
gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van
betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een
rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop TravelAsVIP met uw persoonsgegevens omgaat, of een
van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail
via info@travelasavip.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt
TravelAsVIP u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ
(strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. TravelAsVIP zal zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor
contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

TravelAsVIP kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente
versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het
nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop TravelAsVIP reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengt TravelAsVIP u per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 01 oktober 2021